Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.

Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

 Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 Wat wilt u bereiken met uw klacht?

Gaat het u er vooral om erkenning te krijgen voor uw klacht? En wilt u dat uw fysiotherapeut een aanbeveling krijgt, hoe in het vervolg te handelen? In dat geval kunt u, als de fysiotherapeut werkzaam is in een praktijk, terecht bij de Klachtencommissie. De klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht. Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt herhaling voorkomen en de kwaliteitvan de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF.

Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden, de procedures langduriger en formeler zijn. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het meest vlot, bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler, terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel en langdurig is.

 Zekerheid over kwaliteit.

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Kijk op www.fysiotherapie.nl voor alle fysiotherapeuten in het register.